Pagrindinis > Taisyklės

Taisyklės

  1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

 

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp VšĮ „Mūsų savaitė“ (juridinio asmens kodas – 302897480, registruotos buveinės adresas – Užtvankos g. 8, Marijampolė, Lietuva, el. pašto adresas – redakcija@mususavaite.lt) (toliau – msavaite.lt) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine msavaite.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir msavaite.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 

  1. Bendrosios sąlygos

 

2.1. msavaite.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne msavaite.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

2.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog msavaite.lt nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl msavaite.lt nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

2.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad msavaite.lt turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti msavaite.lt nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

2.5. msavaite.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). msavaite.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.6. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma msavaite.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

2.7. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir msavaite.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.8. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso msavaite.lt arba msavaite.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.9. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško msavaite.lt sutikimo.

2.10. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra msavaite.lt arba msavaite.lt juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.

2.11. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia msavaite.lt visas turtines autorių teises, reikalingas msavaite.lt iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:

2.11.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį;

2.11.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateikto Turinio.

2.12. šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja msavaite.lt, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą

 

  1. Kliento teisės ir pareigos

 

Klientas įsipareigoja:

3.1. Naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.2. Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1. nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų msavaite.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, msavaite.lt serverio saugumui, vientisumui ar riboti msavaite.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis msavaite.lt teikiamomis paslaugomis;

3.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę msavaite.lt;

3.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;

3.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.2.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

3.2.6. nesiūlyti prekių ir/ar paslaugų, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, ir kurios nurodytos šiame nebaigtiniame sąraše [Draudžiamų prekių ir paslaugų sąrašas];

3.2.7. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.2.8. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su msavaite.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;

3.2.9. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t.

3.3. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą, taip pat nurodyti, ar prekes parduoda ir/ar paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis nekomerciniais tikslais ar asmuo veikiantis komerciniais tikslais, įskaitant fizinius asmenis įregistravusius individualią veiklą pagal pažymą, juridinius asmenis ir kt.

3.4. Pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Tokia informacija turi būti pateikiama ir valstybine kalba.

3.5. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis.

3.6. Nedelsdamas pranešti msavaite.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje.

3.7. Nedelsdamas el.paštu pranešti msavaite.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

3.8. Viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną prekę ir/ar paslaugą, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų.

3.9. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.

3.10. Skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis.

3.11. Neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis.

3.12. Kontaktinę informaciją, prekių ir/ar paslaugų aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų.

3.13. Užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji skelbimų tekste reklamuojami objektai, išskyrus atvejus, kai parduodamas naujas neišpakuotas daiktas. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų.

3.14. Skelbimo nuotraukose nedėti jokių maketų, reklamų, įvairios tekstinės informacijos ir kt., išskyrus nedidelį Kliento logotipą ar vandens ženklą. “Siūlo darbą” kategorijoje, galima dėti įmonės logotipą.

3.15. atsiskaityti su msavaite.lt už teikiamas Mokamas paslaugas šių Taisyklių 5 straipsnyje numatyta tvarka.

3.16. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:

3.16.1. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.16.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.15 punktuose;

3.16.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.16.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir msavaite.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.16.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o msavaite.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.16.6. supranta ir sutinka, kad msavaite.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu;

3.16.7. supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose msavaite.lt partnerių reklamos šaltiniuose.

3.17. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.16.1 – 3.16.7 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:

3.17.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;

3.17.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

 

  1. msavaite.lt teisės ir pareigos

 

4.1. Bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad msavaite.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

4.2. Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:

4.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;

4.2.2. jeigu, msavaite.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;

4.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

4.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti msavaite.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

4.2.5. jeigu msavaite.lt įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

4.2.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą msavaite.lt , įskaitant, bet neapsiribojant msavaite.lt geram vardui ir/ar reputacijai;

4.2.7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

4.3. Bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, jei, msavaite.lt nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai morale.

4.4. Keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento statuso pakeitimą iš privataus asmens į juridinį asmenį, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas.

4.5. msavaite.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

4.6. msavaite.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones msavaite.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

4.7. msavaite.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, msavaite.lt panaikins Kliento paskyrą. Taip pat msavaite.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu redakcija@mususavaite.lt. msavaite.lt sprendimas yra galutinis.

4.8. msavaite.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip metus ir joje nėra pinigų.

4.9. msavaite.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip du metus net jei joje yra pinigų.

4.10. msavaite.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, msavaite.lt pateiks Klientui sąskaitą.

4.11. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1. – 3.15. punktuose, SKELBIU.LT turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 29 eurų (100 litų).

4.12. msavaite.lt turi teisę Klientui siųsti komercinius pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai msavaite.lt.

4.13. Be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

4.14. Šalys susitaria, kad msavaite.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

 

  1. Mokamos paslaugos

 

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka msavaite.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. msavaite.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejį, nurodytą šių Taisyklių 4.7 punkte, msavaite.lt, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.

5.5. msavaite.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

 

  1. Asmens duomenys

 

6.1. msavaite.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar msavaite.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

6.2. Klientas suteikia teisę msavaite.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą msavaite.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.

6.3. msavaite.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

6.4. msavaite.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

6.5. msavaite.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

6.6. msavaite.lt turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).

6.7. msavaite.lt turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

 

  1. Atsakomybės ribojimas

 

7.1. Klientas sutinka, kad msavaite.lt nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl msavaite.lt kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. msavaite.lt nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

7.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš msavaite.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. msavaite.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati msavaite.lt) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. msavaite.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.

7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad msavaite.lt, atsižvelgiant į šių Taisyklių 7.1. p. bei 7.3. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

7.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad msavaite.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

7.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog msavaite.lt nėra ir nebus atsakinga už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

7.8. msavaite.lt atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 29 eurų (100 litų) suma.

 

  1. Taisyklių keitimas

 

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, msavaite.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. msavaite.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

8.4. msavaite.lt taip pat turi teisę iš anksto nepranešdamas Klientui vienašališkai pakeisti ir atnaujinti šių Taisyklių 3.2.6 punkte nurodytą prekių ir/ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, sąrašą.

8.5. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

8.6. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

 

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi tarp msavaite.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal msavaite.lt buveinės vietą.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir msavaite.lt laiką.

 

 

 

Draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su toliau nurodytų objektų pardavimu ir/ar pirkimu:

 

akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;

medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;

trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;

autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;

pavojingas grynąsias chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai (pvz. sieros rūgštį, karbidą);

narkotines ir psichotropines medžiagas, ypač narkotikus, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;

elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas;

bet kokius vaistus, įskaitant „viagra“, „cialis“ ir kt.;

žmogaus arba gyvūnų organus;

pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą;

programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas;

programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant:

kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;

programinę įrangą ir įrenginius leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant;

stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, kietųjų diskų bei kitų atminties laikmenų ir automobilinių radijo imtuvų blokavimui bei slaptažodžių šalinimui skirtą programinę įrangą ir įrenginius, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas bei paslaugas;

programinę įrangą nuskaitančią elektroninio pašto adresus tinklapiuose bei įgalinančią vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų bei momentinių žinučių ir pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;

serijos numerius parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos;

instrukcijas bei tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija:

leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;

pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;

leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;

nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant:

momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras (pvz. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);

nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);

nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;

partnerystės ir lojalumo programų paskyras bei su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;

asmens duomenis arba elektroninio pašto adresų sąrašus;

išankstinio apmokėjimo korteles;

paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;

biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas susijusias su dalyvavimu loterijose bei lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, kuriems suteiktas ISBN numeris;

žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;

ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus;

registracijos liudijimus ir korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;

  1. pašto paslaugas: t.y. masinio elektroninio susirašinėjimo aptarnavimo paslaugas;

paslaugas ir medžiagą, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes (vadinamasis „SMS Premium“);

uždarbį internetu partnerystės sistemose (pvz. darbą spaudinėjant nuorodas);

kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;

taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, todėl Klientas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, ir msavaite.lt jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.