Pagrindinis > Naujienos > Kokias bylas nagrinėja Europos Žmogaus Teisių Teismas

Kokias bylas nagrinėja Europos Žmogaus Teisių Teismas

 

Klausimas:

Norėčiau sužinoti, kokias bylas nagrinėja Europos Žmogaus Teisių Teismas ir kaip į jį kreiptis?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Strasbūro teismas arba Teismas) yra tarptautinis teismas, viena iš Europos Tarybos pagrindinių institucijų. Europos Taryba yra tarptautinė organizacija, vienijanti 47 valstybes nares. Europos Žmogaus Teisių Teismas nagrinėja skundus asmenų, teigiančių, kad buvo pažeistos jų teisės, įtvirtintos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ( Konvencija) ir (ar) ją papildančiuose protokoluose. Konvencija yra tarptautinė sutartis, kuria Europos Tarybos valstybės narės susitarė užtikrinti pagrindines žmogaus teises.

Strasbūro teismas nagrinėja bylas:

  • asmenų, teigiančių, kad buvo pažeistos Konvencijoje ir jos protokoluose įtvirtintos teisės ir (ar) laisvės, kurias jiems privalo užtikrinti Konvenciją ratifikavusios ar prie jos prisijungusios valstybės;
  • prieš valstybę, bet ne prieš privačius asmenis; valstybė turi būti ratifikavusi Konvenciją ir jos papildomus protokolus arba prisijungusi prie šių tarptautinių sutarčių;
  • kai jau yra pasinaudota visomis veiksmingomis vidaus teisinės gynybos priemonėmis valstybėje. Prieš kreipiantis į Strasbūro teismą svarbu kreiptis į valstybės teismus ir pateikti tą patį skundą, kurio pagrindu ketinama rašyti peticiją Strasbūro teismui. Jei įmanoma įrodyti, kad bet koks kreipimasis į savo valstybės teismus nebūtų buvęs veiksmingas, tokia vidaus teisinės gynybos priemonė neprivaloma.
  • jei peticija pateikta per 6 mėnesius nuo galutinio valstybės institucijos (dažniausiai – teismo) sprendimo. Tokios trukmės termino eiga prasideda tada, kai pareiškėjas ar jo atstovas buvo supažindinti su galutiniu įprasto apskundimo tvarka priimtu nacionalinio teismo sprendimu, o ne tada, kai teismas atsisakė atnaujinti bylą, atitinkamos valstybės institucijos atsisakė suteikti malonę ar kitaip ypatinga tvarka peržiūrėjo galutinį sprendimą. 6 mėnesių termino eiga sustoja pateikus visiškai ir tinkamai užpildytą peticijos formuliarą su pridėtomis visų reikiamų dokumentų kopijomis. Praleidus 6 mėnesių terminą, peticija vien šiuo pagrindu gali būti pripažinta nepriimtina.
  • jeigu analogiško skundo nenagrinėja kita tarptautinė institucija (pvz., Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas);
  • jeigu skundas nėra anonimiškas;
  • jei nėra piktnaudžiaujama peticijos teise (pavyzdžiui teikiama suklastota informacija, vartojama užgauli kalba);
  • peticija taip pat gali būti nepriimta, jei dėl pažeidimo asmuo nepatyrė žymios žalos. Šis kriterijus buvo nustatytas neseniai, kuomet 14 Protokolu buvo reformuojamas Konvencijos priežiūros mechanizmas. Pavyzdžiui, Teismas yra paskelbęs nepriimtina peticiją, kuri buvo susijusi su pareiškėjo patirta 90 eurų finansine našta, kadangi nebuvo jokios informacijos, pagrindžiančios, jog tokia našta būtų turėjusi itin svarbių padarinių pareiškėjo gyvenimui.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pareiškėjų skundai Teismui privalo būti pateikiami tik visiškai užpildžius naujos formos peticijos formuliarą ir pridėjus visų skundus pagrindžiančių dokumentų kopijas. Peticija turi būti pasirašyta. Galima siųsti peticiją faksu, tačiau būtina ją išsiųsti taip pat ir paštu, nes pašto antspaudo data bus laikoma pareiškimo pateikimo data.

Oficialios Teismo kalbos yra anglų ir prancūzų, tačiau pradinėje stadijoje Teismo kanceliarijai galima rašyti ir bet kurios valstybės, Konvencijos dalyvės, oficialia kalba, pvz., lietuvių. Jei vėliau Teismas nuspręs perduoti peticiją Vyriausybei pastaboms pateikti, nuo to momento procesas jau vyks oficialia Teismo kalba, nuo šios stadijos pareiškėjas taip pat privalo būti atstovaujamas advokato, nebent skyriaus pirmininkas leistų ir toliau pareiškėjui palaikyti savo peticiją be profesionalaus teisininko pagalbos.

Prie peticijos pridedamų dokumentų kopijų nereikia notariškai ar kitaip tvirtinti, versti į anglų ar prancūzų kalbą, taip pat nereikia teikti originalų, nes jie nebus grąžinami.

Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme svetainėje http://lrv-atstovas-eztt.lt/ galima rasti kreipimosi į Europos Žmogaus Teisių Teismą formuliarą, Konvencijos ir jos protokolų tekstus bei pagrindinius aiškinamuosius kreipimosi dokumentus.

Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.

Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE