Pagrindinis > Naujienos > Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptarta informacija apie LR teritorijos bendrojo plano rengimą, priimti sprendimai dėl artimiausiu metu įgyvendinamų regiono projektų ir diskutuota dėl Marijampolės kolegijos

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptarta informacija apie LR teritorijos bendrojo plano rengimą, priimti sprendimai dėl artimiausiu metu įgyvendinamų regiono projektų ir diskutuota dėl Marijampolės kolegijos

2018 m. spalio 31 d. Kidulių dvare vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento ir Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovai, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas ir Marijampolės regiono savivaldybių administracijų atstovai. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas.

Posėdyje dalyvavusi Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento LR teritorijos bendrojo plano projekto koordinatorė E. Archipovaitė pristatė informaciją apie LR teritorijos bendrojo plano rengimą, kuris rengimas 2020-2050 m. laikotarpiui. Anot Aplinkos ministerijos atstovės, LR teritorijos bendrasis planas – aukščiausias teritorijų planavimo dokumentas, turintis sąsajų su Valstybės pažangos strategija 2030, valstybės biudžetu ir kitais strateginiais Lietuvos valstybės planavimo dokumentais. Pranešėja teigė, kad LR teritorijos bendrojo plano rengimą koordinuoja Aplinkos ministerija. Šiuo metu yra parengta LR bendrojo plano esamos būklės (septynių sektorių) analizė. LR bendrojo plano koncepcija bus pradėta rengti 2019 m. sausio mėnesį. Aplinkos ministerijos atstovė teigė, kad LR bendrojo plano koncepcijos tikslas – ekonominės ir socialinės aplinkos gerinimas.

Posėdžio metu UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ generalinio direktoriaus pavaduotoja Kristina Vaskelienė ir Finansinės partnerystės skyriaus vadovė Inga Kaliakinaitė pristatė informaciją apie UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ veiklą ir jos administruojamas finansines priemones, aktualias savivaldybėms:

  • gatvių apšvietimo modernizavimą, finansuojamą iš Energijos efektyvumo fondo;
  • savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, finansuojamą iš Savivaldybių pastatų fondo;
  • kultūros paveldo įveiklinimą, finansuojamą iš Kultūros paveldo fondo.

Pranešėja įvardijo, kokie nustatyti reikalavimai, norint įgyvendinti gatvių apšvietimo modernizavimo, savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo ir kultūros paveldo įveiklinimo projektus. Įvardijo, kokios yra suteikiamos garantijos bei paskolos sąlygos, įgyvendinant gatvių apšvietimo, savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo ir kultūros paveldo įveiklinimo projektus.

Posėdyje Taryba priėmė 5 sprendimus, susijusius su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ projektų sąrašo ir Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimu.

Pirmuoju sprendimu buvo patvirtintas priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašas, įtraukiant Marijampolės savivaldybės administracijos planuojamą įgyvendinti projektą ,,Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“. Projekto įgyvendinimo metu siekiama optimizuoti ir racionaliai plėtoti susisiekimo infrastruktūrą Marijampolės mieste (įdiegti elektroninio bilieto ir viešojo transporto informacinę sistemą, rekonstruoti kai kurias perėjas, naujai įrengiant apšvietimo sistemą ir taip pritaikant neįgaliųjų poreikiams, prie mokyklų įrengti dviračių saugyklas, rekonstruoti viešojo transporto stoteles). Taryba pripažinti netekusiu galios Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. birželio 6 d. sprendimą, kuriuo patvirtintas priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašas, kadangi Marijampolės regione pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ nebus įgyvendintas nei vienas projektas. Trečiuoju sprendimu Taryba pakeitė priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ Marijampolės regiono projektų sąrašą, išbraukiant Šakių rajono savivaldybės administracijos projektą „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“, nes pareiškėjas atsiėmė paraišką. Posėdyje pritarta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ prioritetinio projektų sąrašo pakeitimui, išbraukiant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektą ,,Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone”, kadangi pareiškėjas atsiėmė paraišką. Pritarta Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimui.

Posėdžio metu buvo pristatoma informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų Marijampolės regiono projektų nesuplanuotas lėšas.

Posėdyje dalyvavęs UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas pristatė informaciją apie atliekų tvarkymą Marijampolės regione.

Tarybos nariai taip pat diskutavo dėl Marijampolės kolegijos ateities. Marijampolės regiono plėtros taryba yra kreipusis į Ministrą Pirmininką, Švietimo ir mokslo ministeriją, prašant užtikrinti Marijampolės kolegijos kaip savarankiškos aukštosios mokyklos išlikimą, nes tai svarbu Marijampolės regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Marijampolės regiono plėtros taryba yra pritarusi regiono specializacijoms kryptims: Mokslas, Maistas, Mediena, Metalas. T. y. Marijampolės regione siekiama stiprinti ir plėtoti maisto, medienos, metalo sektorius, tai derinant su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu regione, išnaudojant regione veikiančios Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro potencialą ir turimą bazę, taip viską apjungiant į vieningą modulį/klasterį „M 4.0“. Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo plane yra numatytos priemonės, susijusios su kvalifikuotos darbo jėgos nuolatinio papildymo, atsinaujinimo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo galimybėmis, kurias galėtų užtikrintų regione veikianti Marijampolės kolegija. Be to, Marijampolės regione aukštąjį išsilavinimą turinčių darbingo amžiaus gyventojų dalis (24,2 proc.) ženkliai mažesnė nei šalies vidurkis (39,7 proc.). Nesant sąlygų įgyti aukštąjį išsilavinimą regione, aukštąjį išsilavinimą turinčių darbingo amžiaus gyventojų rodikliai gali dar pablogėti, o tai gali lemti šiuo metu veikiančių verslo įmonių plėtros bei investicijų pritraukimo galimybių mažėjimą. Dėl to, Tarybos narių nuomone, svarbu, jog Marijampolės regione išliktų savarankiška aukštoji mokykla – Marijampolės kolegija.  

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE