Pagrindinis > Naujienos > Kokie buvo 2014 –ieji, su kokiomis viltimis pasitinkame 2015 -uosius?

Kokie buvo 2014 –ieji, su kokiomis viltimis pasitinkame 2015 -uosius?

 

Stovėdami ant metų sandūros slenksčio, kaip niekad kitu metu būname ir praeityje, ir ateityje. Praeityje – mat apmąstome nueitą metų kelią, padėkojame visiems, kurie buvo su mumis šiame kelyje, apžvelgiame atliktus darbus, pagaliau giliai širdyje pasakome AČIŪ už įgytą patirtį, kad ji vėliau virstų (jei dar nevirto!) išmintimi. Ateityje – mat Naujieji – naujas startas, kupinas ne tik mūsų troškimų, svajonių, planų, bet ir didžiosios nežinios, kuri į mūsų planus, svajones įsiterpia kaip nematoma likimo ranka, mūsų buitiškai dažnai pavadinama (ne)palankiomis aplinkybėmis, (ne)tikėtais sutapimais.

Palydint senuosius ir sutinkant naujuosius metus – tą trumputę akimirką, kai esame praeityje ir ateityje daugiau nei dabartyje, – galbūt derėtų praeinančių metų apžvalgą iškart derinti su ateinančių viltimis, šiuo metu išsiliejančiomis linkėjimais. „Mūsų savaitė“ būtent taip paprašė pasižiūrėti visų Marijampolės apskrities savivaldybių merų: apžvelgti 2014 metus (kokie jie, jų akimis, buvę savivaldybėms) ir – su kokiais linkėjimais, viltimis žengiama į 2015 -uosius.

 Vidmantas BRAZYS, Marijampolės savivaldybės meras:

b– 2014 -ieji Marijampolei, mūsų miestui, savivaldybės centrui, įsimintini: būtent šiais metais minėjome Marijampolės vardo grąžinimo 25 -metį. Kita vertus, tai buvo išties džiugūs metai mūsų žmonėms: baigėme visus darbus, finansuojamus ES, miesto viešosioms erdvėms sutvarkyti, įsisavinome 250 mln Lt. Taip pat padaryta didelė įžanga į daugiabučių namų renovaciją: LR Vyriausybei priėmus sprendimą kompensuoti 40 proc. renovacijos išlaidų, jau esame 18 daugiabučių namų renovavę, pasiruošę dar 60 renovuoti (aritmetika paprasta: valstybė, kompensuodama gyventojams už šildymą, sutaupo gerokai daugiau, investuodama į namų renovaciją: šios išlaidos, laikui bėgant, pasidengia su kaupu, kita vertus, savivaldybės statybos įmonės tuo tikslu turi darbo, tad ir į biudžetą įplaukia lėšos).

Galime pasidžiaugti, kad į taip vadinamą Marijampolės laisvą ekonominę zoną investuota 11 mln Lt. Tai teikia labai daug vilties, jog jauni žmonės, padirbę užsienyje, grįš čia, kai jau turės tinkamo darbo, pasistatę čia namus.

Negaliu nepaminėti ir „Rail Baltica“: nors dabar ir miestas „suskaldytas“ (uždarytos trys sankryžos), savivaldybė vis tik įsisavins 100 mln Lt ES lėšų (šia linkme jau dirbama), kurias panaudos protingai.

Man asmeniškai 2014 metai nebuvo išskirtiniai. Tiesa, galiu pasidžiaugti, jog jau ilgokai negulėjau ligoninėje, šeimoje – viskas gerai: sveiki vaikai, anūkai. Be to, dirbu mėgstamą darbą, džiaugiuosi gerais praeinančiais metais, o ir į miesto gyvenimą pažiūrėjus džiugios mintys apima: nors ir mes esame linkę dejuoti, vis tik gera pastebinčių žmonių yra, ko gera, daugiau.

Ateinančiais metais sau linkiu išlikti tokiu, koks dabar esu, o savivaldybės žmonėms – daugiau tarpusavio santarvės, užuojautos vienas kitam, rasti savo vietą čia, savame krašte, kad nereikėtų važiuoti į užsienį. Tikiuosi, kad ateinantys metai bus dar geresni, tad linkiu kuo daugiau sveikatos, optimizmo visiems.

Valdas ALEKNAVIČIUS, Kalvarijos savivaldybės meras:

c– 2014 metai , manyčiau, savivaldybei buvo vieni geriausių. Išliko aiški finansinė tvarka, nebankrutuojame kaip sostinė Vilnius. Tai ne tušti žodžiai: visi laiku gauna atlyginimus, visi darbai finansuojami laiku, neturime įsiskolinimų tiekėjams. Pabaigėme nemažai investicinių projektų: suremontuota Kalvarijos bažnyčia, pastatytas naujas tiltas, suremontuoti Jungėnų , Akmenynų kultūros namai. Paruošta medžiaga 2014–2020 m. ES investiciniam laikotarpiui. Jau kitų metų pradžioje, tikimės, bus pabaigti rengti techniniai projektai Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymui, Kalvarijos sinagogų komplekso remontui, Arklių pašto komplekso ir Vokiečių bažnyčios (kirchės) išorės sutvarkymui. Pradėsime Karališkojo parko rekonstrukcijos projektą (planuojama įrengti scena, žiūrovų tribūna, vaikų žaidimo aikštelės, treniruoklių ir aktyvaus poilsio zonos). Taip pat laukia Lietuvos–Lenkijos programa. Su kolegomis Lenkijoje jau aptariame bendrus planus. Tai ligoninės, policijos pastatų rekonstrukcija, sporto aikštynų įrengimai, kultūros namų remontai.

Didžiausia problema liko geriamojo vandens kokybė. Tačiau LR Aplinkos ministerija jau patvirtino investavimo gaires ir galime tikėtis paramos vandens kokybės gerinimui.

Planų daug, gerai pasiruošta, jaudina tik rinkimų laikotarpis. Lietuvoje taip jau įprasta, kad rinkimų metu niekas nedirba, o pasikeitus valdžiai viskas braukiama ir pradedama daryti „kitaip“…

2014 m. man asmeniškai išskirtiniai buvo tuo, kad sūnus Vilius baigė mokslus Vilniaus universitete ir pradėjo savarankiškai dirbti, taip pat tapo pasaulio jaunimo šaškių čempionu. Dukra Ugnė baigė gimnaziją ir išvyko mokyti į Didžiąją Britaniją. Namuose likome tik aš, žmona ir katinas…

Tikiu, kad kiekvieni ateinantys metai bus vis geresni. Naujųjų metų proga Kalvarijos savivaldybės gyventojams linkiu ramybės, susikaupimo ir Dievo palaimos. Mes visi esame savo laimės kalviai, todėl belieka visus metus palaikyti tinkamą kaitrą žaizdre, kad galėtume tobulai kalti savo ateitį. Šilumos Jūsų namams!!!

Vytautas KANEVIČIUS, Kazlų Rūdos savivaldybės meras:

d– Mano manymu, 2014-ieji mūsų savivaldybei buvo sėkmingi. Ne tik dėl to, kad šie metai buvo jubiliejiniai Kazlų Rūdos metai, bet ir dėl to, kad per šiuos metus buvo nuveikta iš tiesų daug svarbių darbų, be to, atsakingai suplanuoti ir apgalvoti būsimi darbai. Ypač galiu pasidžiaugti tuo, kad prieš keletą savaičių pradėjo dirbti naujoji Kazlų Rūdos miesto biokuro katilinė. Dar vienu reikšmingu darbu laikyčiau kelio Kazlų Rūda–Pažėrai išasfaltavimą bei miesto parko infrastruktūros sutvarkymą. Manau, visi šie darbai tikrai yra svarbūs kiekvienam mūsų nedidelės savivaldybės gyventojui.

Naujuosius metus pasitinku tik su pačiomis geriausiomis ir šviesiausiomis mintimis. Esu kupinas optimizmo, naujų sumanymų, ir, tikiuosi, galėsiu visa tai įgyvendinti jau netolimojoje ateityje.

Visiems savo savivaldybės žmonėms ateinančių metų proga pirmiausiai linkiu sveikatos, kurios nenupirksi už jokius pasaulio pinigus. Taip pat norėčiau visiems palinkėti santarvės namuose, džiaugsmo širdyje ir laimės kiekvieną dieną.

Algirdas NEIBERKA, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras:

aNorisi sakyti, kad praeinantys 2014 -ieji metai Vilkaviškio rajono savivaldybei buvo išties geri, svarbių pokyčių ir permainų metai. Šiais metais pradėti daugiabučių namų renovacijos darbai mūsų rajone, o iki pavasario galėsime įvertinti pirmuosius užbaigtus renovuoti namus. Vilkaviškio rajono savivaldybė apdovanota už proveržį įgyvendinant daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo projektus.

Taip pat rajone pradėti ir kiti reikšmingi bei labai laukti darbai: prasidėjo modernaus Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos sporto aikštyno rangos darbai, kuriuo nau­do­sis ne tik „Auš­ros“ gimna­zi­jos mo­ki­niai, bet ir visi norintys Vilkaviškio rajono gyventojai, taip pat pra­dėta Vilka­viškio miesto centrinės aikštės rekonstruk­cija. Savo eilės modernizavimui laukia Vilkaviškio ligoninė ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras. Sulaukėme pokyčių ir šilumos ūkyje: paskelbta ofi­cia­li naujo biokuro ka­ti­lo sta­ty­bų pra­džia, kurį pastačius vilkaviš­kiečiai taps energetiš­kai nepriklausomi ir ateityje apie 8 procen­tais sumažė­s šilu­mos kaina.

Be to, bai­giantis 2007–2013 m. laikotar­piui Ūkio mi­niste­ri­ja kiekvie­name Lie­tu­vos re­gione or­gani­zavo ge­riau­sių ES paramos projektų rinki­mus. Ge­riau­siu pro­jek­tu energe­tikos srity­je iš­rink­tas pro­jek­tas „Vil­kaviš­kio vaikų lopše­lio-darže­lio  „Bu­ratinas“ pastatų rekonstruk­cija ir energe­tikos siste­mų mo­dernizavimas“, ku­rį vyk­dė Vil­kaviš­kio rajo­no savival­dy­bės administracija, taigi tuo labai džiaugiamės.

Šiais metais sulaukėme ir puikių iniciatyvų iš visuomenės: aptartos dviračių tako aplink Paežerių ežerą, pristaty­tos parko, esančio prie Vilkaviš­kio sta­dio­no, sutvarkymo vizijos bei anksčiau svarstyta koncepcinio pa­siū­ly­mo „Šeimenos paupio parkas Vilka­viš­ky­je“ pla­nai bei są­ma­tos.

Puošiasi ne tik rajono centras, bet ir mažesni miesteliai, kuriems ateinančiais metais bus skiriamas ypatingas dėmesys.

Aišku, ir rūpesčių mūsų rajone yra, bet reikia stengtis ir dirbti taip, kad juos kuo greičiau ir efektyviau išspręstume. Taip stengsiuosi daryti ir ateinančiais metais.

Esu įsitikinęs, kad vienas žmogus negali išspręsti visų mūsų problemų, nepriklausomai nuo to, kokius įgaliojimus mes jam suteiktume. Pripratau dirbti komandoje, todėl man labai svarbu įsiklausyti į žmonių pageidavimus, lūkesčius. Todėl galiu pasakyti, kad dirbant su mūsų rajono žmonėmis ir jų labui šie metai buvo man įsimintini, atsakingi ir kupini laimingų akimirkų, kada su visais kartu galėjau pasidžiaugti nuveiktais darbais, mačiau gražėjantį mūsų rajoną ir besišypsančius jo gyventojus.

Pirmiausia norisi, kad vyktų pradėtų darbų tęstinumas, kad nekiltų nenumatytų nesklandumų juos vykdant ir kad kuo greičiau galėtume pasidžiaugti tų darbų rezultatais.

Taip pat norisi išpildyti Vilkaviškio rajono gyventojų norą turėti patogią ir jaukią aplinką, kur jie jaustųsi saugiai, norėtų gyventi, kurti šeimas, tęsti pradėtus darbus. Taip pat labai norėtųsi, kad Vilkaviškio rajonas pasidaryti patraukli vieta ne tik čia gyvenantiems, bet ir atvykstantiems, kad norėtųsi čia sugrįžti.

Artėjančių švenčių proga noriu palinkėti, kad senųjų metų patirtis įkvėptų naujoms idėjoms bei prasmingiems darbams, kad išsipildytų visų mūsų lūkesčiai ir tylios svajonės, kad visi susibūrę draugėn nudirbtume dar ne vieną gerą darbą rajono labui, kad būtume sveiki ir laimingi.

Juozas BERTAŠIUS, Šakių rajono savivaldybės meras:

e– 2014 -ieji buvo gana sėkmingi mūsų savivaldybei: atlikome visus suplanuotus darbus, įvykdėme visus užsibrėžtus projektus (tarp jų – tęstinius). Metus baigėme be skolų, laiku ne tik visi atlyginimai darbuotojams išmokėti, netgi ir priedai iš sutaupytų lėšų, su visais esame atsiskaitę, taip pat ir euro įvedimui esame tinkamai pasiruošę. Tiesa, Laisvosios rinkos instituto tyrimai, mūsų savivaldybę „nustūmę“ į paskutines vietas, nors ir turėtų kelti nerimą, išties nėra mūsų veiklos atspindys: skolų turime tik dėl projektinės veiklos, savo biudžetą tvarkome išmintingai ir sėkmingai, o kad dirbame ne „bizniui“, o žmogui, tuo tik didžiuojamės (mūsų savivaldybėje prioritetinės sritys – kultūra, švietimas, sportas, taip pat kaimuose neuždaryti felčerių medicinos punktai, neuždarytos bei neišnuomotos nė valgyklos mokyklose, 12 mln Lt esame investavę į mokyklų energetinius projektus, 150 savivaldybės gyventojų gauna socialines paslaugas, kurias teikia 70 šios srities specialistų ir t.t.).

Man asmeniškai praeinantieji metai labai kažkuo neišsiskyrė: tai buvo darbingi, kūrybingi metai, šeimoje – taip pat viskas gerai, jokių didelių pokyčių.

2015 -aisiais visiems, ypač Zanavykijos žmonėms, linkiu daugiau meilės, šviesos, vilties, tikėjimo, džiaugsmo, o visus iškilusius sunkumus įveikti drauge, tad linkiu ir susiklausymo, bendruomeniškumo jausmo.   

Laima GRIGAITYTĖ

Asmeninių albumų nuotraukos.

Komentaras “Kokie buvo 2014 –ieji, su kokiomis viltimis pasitinkame 2015 -uosius?

  1. Optimistiškai nuteikia Kalvarijos savivaldybės ir jos mero Valdo Aleknavičiaus nuveikti darbai bei numatyta veikla ateinantiems metams. Belieka jaunam, sumaniam, veikliam, energingam merui palinkėti sėkmės rinkimuose, kad būtų galimybė tęsti pradėtus ir vykdyti numatytus darbus. Sėkmės tolimesnėje veikloje, gerų darbų, solidžių pasiekimų!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE