Pagrindinis > Regione > Ekonomika > Marijampolės regiono plėtros taryba su Vidaus reikalų viceministru aptarė regioninės politikos perspektyvas ir teikė siūlymus dėl ateities gairių

Marijampolės regiono plėtros taryba su Vidaus reikalų viceministru aptarė regioninės politikos perspektyvas ir teikė siūlymus dėl ateities gairių

2019 m. sausio 30 d. Marijampolės profesinio rengimo centre vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyriausiasis patarėjas Andrius Valickas, Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai (toliau – Taryba), Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius ir Marijampolės regiono savivaldybių administracijų atstovai. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas.

Posėdyje dalyvavęs Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius akcentavo, kad pagrindinis regioninės politikos tikslas – stiprinti regionų sanglaudą, mažinant socialinius ir ekonominius Lietuvos regionų skirtumus bei siekti darnaus regionų vystymosi. Vidaus reikalų viceministras teigė, kad pirmiausia reikia identifikuoti kiekvieno regiono problemas ir ieškoti sprendimų, kaip šias problemas spręsti. T. Tamulevičius akcentavo, kad svarbus verslo ir eksporto skatinimas, siekiant pritraukti investicijas į regionus.

Vidaus reikalų viceministras informavo, kad šiuo metu planuojama, kokie bus regioninės politikos prioritetai naujajame Europos Sąjungos finansiniame periode. Pranešėjas informavo, kad regionų išskirtos specializacijų kryptys turėtų būti įtrauktos į rengiamą kito laikotarpio regiono plėtos planą. T. Tamulevičius teigė, kad regionų išskirtos specializacijos kryptys ir regioninės politikos gairės – ,,Baltoji knyga“ integruojamos į naująjį rengiamą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą.

T. Tamulevičius teigė, kad planuojama stiprinti regionų plėtros tarybų turimas kompetencijas, suteikiant joms daugiau juridinių galių, sprendžiant regionų plėtros klausimus. Pranešėjas teigė, kad planuojama identifikuoti regionines paslaugas, kurios bus sprendžiamos regioniniu lygmeniu. Taip pat T. Tamulevičius informavo, kad siekiama, jog regionuose būtų atliekama regiono ekonominė analizė, stiprinamos analitinės funkcijos, t. y., kad regione būtų kompetencijų centrai įtraukiant VŠĮ ,,Versli Lietuva“ ir VŠĮ „Investuok Lietuvoje“. Tai turėtų teigiamą įtaką siekiant pritraukti investicijas į regionus.

Tarybos nariai posėdžio metu išreiškė savo nuomonę dėl regioninės politikos prioritetų. Tarybos nariai nuogąstavo dėl vykstančios centralizacijos, kadangi apskrityse vykdomos institucijų reorganizacijos, kurių rezultatas – valdžia sutelkiama didžiuosiuose miestuose. Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad regionų plėtros tarybų buvo paprašyta išskirti regionų prioritetines plėtros kryptis ir buvo žadama įgyvendinti 2-3 pilotinius projektus. Diskutuojant su Marijampolės regiono verslininkais, socialiniais-ekonominiais partneriais, savivaldybių merais buvo išskirtos 4 pagrindinės Marijampolės regionui aktualios specializacijos kryptys – maistas, mediena, metalas, mokslas (4.0M). Tačiau kol kas specializacijos priemonių įgyvendinimui nėra skirtas finansavimas ir pilotiniai projektai neįgyvendinami. Posėdžio metu buvo keliamas klausimas dėl vykdomų pasienio programų, prašant suteikti galimybę Marijampolės regionui dalyvauti ir kitose pasienio vykdomosiose programose.

Posėdyje Marijampolės regiono plėtros taryba priėmė 3 sprendimus:

Pirmuoju sprendimu Marijampolės regiono plėtros taryba pakeitė priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Marijampolės regiono projektų sąrašą, skiriant Marijampolės savivaldybės administracijos planuojamam įgyvendinti projektui „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija, rekonstrukcija ir plėtra“ papildomą finansavimą, kadangi projekto metu bus įgyvendinamos papildomos veiklos: Marijampolės mieste bus pastatyti 3 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ir nauji paviršinių nuotekų surinkimo tinklai (ilgis 3,19 km.) bei atlikta paviršinių nuotekų tinklų inventorizacija.

Antruoju sprendimu Marijampolės regiono plėtros taryba pritarė priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų pakeitimui, perkeliant Marijampolės savivaldybės administracijos projektą „Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje“ iš priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ rezervinio projektų sąrašo į priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ prioritetinį projektų sąrašą.

Trečiuoju sprendimu pritarta Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimui.

Posėdžio metu Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė pristatė 2018 m. Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. ir Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitas bei Marijampolės regiono ekonominius ir socialinius rodiklius. Regiono socialinių ir ekonominių rodiklių apžvalgą pristačiusi J. Mitrulevičienė teigė, kad Marijampolės regione susiduriama su visai šaliai aktualia problema – mažėjančiu gyventojų skaičiumi. Per paskutinius 10 metų regione gyventojų sumažėjo 31 tūkst. 2019 m. Marijampolės regione gyveno 138 697 gyventojai. Marijampolės regione daugiausia užimtųjų dirba paslaugų srityje (55 proc.), o mažiausiai – statyboje (8 proc.). Pranešėja atkreipė dėmesį, kad pagal vidutinį darbo užmokestį (2018 m. Marijampolės regione 609 eurų, šalies vidurkis – 722 eurų (neto), tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias 1 gyv. (2017 m. Marijampolės regione 1000 eurų, šalies vidurkis – 5275 eurų) bei veikiančius ūkio subjektus (Marijampolės regione 2018 m. 1000/gyv. 18) Marijampolės regionas yra 9-oje vietoje. J. Mitrulevičienė taip pat atkreipė dėmesį, kad 2012-2017 m. laikotarpiu regiono BVP, tenkantis 1 gyv. palyginti su šalies vidurkiu sumažėjo nuo 65 proc. iki 61 proc. Pranešėja teigė, kad pagal Lietuviškos kilmės eksportą Marijampolės regionas yra 7-oje vietoje. Daugiausiai eksportuojami pienas ir pieno gaminiai (17 proc.), mediena ir medienos gaminiai (13 proc.), gaminiai iš miltų ir konditerijos gaminiai (11 proc.). Eksporto struktūroje nemažą dalį sudaro dirbiniai iš geležies, elektros mašinos ir įrenginiai.

Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas posėdžio metu apžvelgė Tarybos veiklą 2018 m. ir savo, kaip Tarybos pirmininko, veiklą Tarybos posėdžių organizavimo, regioninės politikos formavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse. 

 Regiono plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE