Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais > Kai laisvės rytas aušo: vilkaviškiečiai nepriklausomybės kovose II

Kai laisvės rytas aušo: vilkaviškiečiai nepriklausomybės kovose II

Bermontininkai – naujas pavojus nepriklausomybei

 Po iškovotos pergalės prieš grėsmingą priešą iš rytų, bolševikus, 1919 m. antroje pusėje Lietuvos nepriklausomybei iškilo grėsmė iš šiaurės. Latvijoje iš vokiečių karių ir rusų karo belaisvių suformuota vadinamoji bermontininkų armija, vadovaujama buvusio caro armijos karininko Pavelo Bermonto-Avalovo, kėlė grėsmę visoms Pabaltijo tautoms. Užėmęs Rygą ir dalį Latvijos, P. Bermontas įsiveržia į Kuršėnus, užima beveik visą Žemaitiją ir svarbų geležinkelių mazgą Radviliškį. Bermontininkai siekė atkurti Rusijos monarchiją ir Pabaltijį įsijungti į nedalomą Rusiją.

Ši plėšikaujanti armija buvo gerai ginkluota, o kareiviai patyrę ir užgrūdinti pirmojo pasaulinio karo frontuose.

Bermontininkams užėmus Radviliškį, vėl iškilo pavojus laikinai sostinei Kaunui bei nepriklausomybei.

Mūšis, pakeitęs Lietuvos istoriją

Radviliškio kautynės svarbą įvertinę istorikai, jį vadina mūšiu, nulėmusiu Lietuvos istoriją.

Naujai atidarytam frontui kovai su bermontininkais vadovavo pulkininkas leitenantas K. Ladyga. Radviliškio mūšis prasidėjo 1919 m. lapkričio 21-ąją. Svarbaus geležinkelių mazgo Radviliškio užėmimas buvo patikėtas 2-ajam Algirdo pulkui, vadas pulkininkas leitenantas V. Grigaliūnas-Glovachis. Lapkričio pradžioje šį pulką papildė 350 naujokų iš Kauno, kurių daugumą sudarė kariai kilę iš Suvalkijos.

Aršiausios kautynės užvirė prie mūrinio malūno. Čia bermontininkai įsiruošė ugnies tašką su kulkosvaidžiais. Radviliškio mūšyje žuvo apie 30 Lietuvos kareivėlių. Tarp jų du iš Vilkaviškio apskrities, tarnavo 2-ajame Algirdo pulke ir palaidoti Šeduvoje. Tai Vincas Jablonskis (Šikšniai) ir Feliksas Simanauskas (Mažučiai). Abu karžygiai po mirties apdovanoti Vyties kryžiaus ordinais, O iš Misviečio kilęs savanoris Antanas Jacevičius prie Radviliškio dingo be žinios.

Kovų su bermontininkais ties Radviliškiu aidas pasklido po visą Lietuvą, o mūšis savo reikšme aukso raidėmis įrašytas į Lietuvos kariuomenės istoriją. Jas mena ir kariai iš Vilkaviškio krašto, už drąsą ir narsą pelnę Vyčio Kryžiaus apdovanojimus.

 Radviliškio malūno epopėja

Miesto prieigas saugojęs mūrinis vėjinis malūnas dažniausiai minimas kautynių prie Radviliškio dalyvių prisiminimuose.

Dviejų Vyčio Kryžiaus ordinų kavalierius Vincas Jablonskis (bendrapavardis) prisimena: ,,Kitą rytą malūno pulti išėjo visa kuopa. Kuopos vadas, paėmęs šautuvą, visą laiką puolė pirmas. Vado pavyzdžiu sekė visa  kuopa. Malūną paėmėme. Į mūsų rankas pateko bermontininkų patranka ir kulkosvaidis. Kitą vakarą puolėme ir užėmėme Radviliškį.“

Iš Virbalio kilęs 1-ojo pėstininkų Gedimino pulko puskarininkis Vincas Jablonskis už kovas Radviliškyje pelnė antrąjį Vyčio Kryžiaus ordiną.

Apie mūšį prie Radviliškio savo prisiminimuose vaikams pasakojęs ir savanoris iš Rūdos kaimo (Gižų valsčius) Jonas Maziliauskas liko prie savo patrankos ir čia užtaisinėjo pabūklą iš kurio nusitaikęs iššaudavo karininkas M. Pečiulionis. Kelis kartus pataikius į malūną, bermontininkų pasipriešinimas palūžęs.

Apie 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiumi apdovanotą Juozą Araminą (Alvito valsčius), žurnalas ,,Karys“ 1938 m. rašinyje ,,Sprogdintojai atkirto kelią priešo traukiniui“, rašė,, susprogdino geležinkelio bėgius, užkirto kelią atsitraukti bermontininkų šarvuotam traukiniui.“

Mūšiuose su bermontininkais lietuviams atiteko didelis karo grobis, 15 patrankų, 50.000 artilerijos sviedinių, 30 lėktuvų, 100 kulkosvaidžių, 14 minosvaidžių.

Atgimė istorinio mūšio akimirkos

Garsiojo mūšio prie Radviliškio malūno atmosferą, 2010 m. ir 2014 m. atkūrė karo istorijos klubų rekonstruktoriai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos. Karo istorijos klubo ,,Grenadierius“ atstovas Dainius Zabulionis laikraštyje ,,Radviliškio“ naujienos“, teigė, kad ,,tai vienas iš įdomiausių mūsų renginių. Drąsiai galima sakyt, kad ir svarbiausias šalyje. Mums labai smagu. kad turime progą rekonstruoti būtent Lietuvos kariuomenę, kas visiems yra aktualu ir brangu.“

Mūšio rekonstrukcijoje aidėjo šūviai, žvengė žirgai, riedėjo šarvuočiai. Jaunimui surengtas naktinis žygis ,,Pergalių ir kovų keliais“.

 (Bus daugiau)

Nuotraukose – Mūšio prie Radviliškio malūno rekonstrukcijos vaizdai.

Nuotrauka iš laikraščio ,,Radviliškio naujienos“ su leidimu publikuoti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE