Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais > Pamirštos ,,miškų brolių“ aukos

Pamirštos ,,miškų brolių“ aukos

Nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios mūsų valstybė išgyveno tragiškiausius įvykius, nusinešusius daugybę gyvybių. Pirmoji sovietinė okupacija ir tremtys į Sibirą nuo 1940 m. liepos iki 1941m. birželio 14 dienos. Po to nacistinė okupacija ir brutalus žydų tautos naikinimas, priverstinė jaunimo į Vokietijos gamyklas tremtis, antroji sovietinė okupacija ir kovos už laisvę Lietuvos miškuose ir kaimuose. Partizaninės kovos, tremtys, civilių gyventojų žūtys. Neišdildomas istorijos palikimas, pokario aukos. Partizaninis karas yra išskirtinis, nes jame negalioja karo taisyklės. Vyrauja kerštas, neapykanta skriaudėjui, ar tai būtų sovietinis pareigūnas ar laisvės kovotojas. Miško brolių aukomis tapo apie 20 tūkstančių žuvusiųjų. Jų daugumą sudaro sovietinės sistemos pareigūnai, simpatikai, naujakuriai, apylinkių pirmininkai, ,,stribai“ ir jų šeimos nariai. Skaudžiausia, kad šioje aukų statistikoje keli šimtai vaikų, senelių, neščių moterų.

Istorikas Mindaugas Pocius knygoje ,,Kita Mėnulio pusė“ rašo: ,,Atskirų pogrindžio narių ar jų grupių teroristiniai veiksmai yra sunkūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, tai yra nusikaltimai žmogiškumui bei karo nusikaltimai“ (p. 25).

Masinių tremčių į Sibirą išdavoje, kai į šiaurės sniegynus mirčiai išvežamos šeimos su vaikais, netrukus gavo atgarsį ir partizanų gretose. Garsusis tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejas 1947 m. vasario 10 d. išleido Įsakymą Nr. 1 Rinktinių vadams įsakydamas:

a) už kiekvieną išvežtą lietuvį ir šeimą ir šeimą, sunaikinti ne mažiau kaip vieno bolševiko šeimą, sunaikinti visus šeimos narius;

b) jei bus įmanoma, visus pakarti, nešaudant.

Partizanų teroro aukų Atminimo knygoje (V. 2011) paskelbta virš 12 tūkstančių nužudytų asmenų sąrašai. Sąrašuose ir 188 (?) žuvusių Vilkaviškio rajone aukų pavardės. Dažnai buvo naikinamos ištisos šeimos. 1946 m. spalio 22 d. Pilviškių  valsčiuje, Švarpliškių kaime, kartu su žmona ir dešimtmečiu sūnumi Vitu sušaudytas namuose Jonas Aranauskas. Kregždžių k. kartu su motina ir tėvu nušauta komjaunuolė Anelė Ašakūnaitė. Alksnėnų kaime išžudyta šešių asmenų Astrauskų šeima: vienas iš sūnų buvo liaudies gynėjų ,,stribų“ vadas. Rasių kaime nužudytas Stasys Baranauskas kartu su žmona ir dviem vaikais.

Skelbiami holokausto aukų ir tremtinių sąrašai. Karo ir pokario aukų sąrašas. Tragiškos žūtys lydi Obšrūtų kaimo tragedija. Į šį kaimą sovietinė valdžia buvo  įkėlusi rusus kolonistus, kuriuos apgyvendino vokiečių repatriantų  į Vokietiją sodybose. Užpuolimo metu žuvo 31 žmogus: 8 vyrai, 9 moterys, 14 vaikų (žr. VSKA- Valstybės saugumo komiteto archyvas, f.3, ap. 36/40, t.2, l. 110-112).

Pokario aukų sąrašą papildo ir partizanų aukų atminimo knygoje (žr. ,,Partizanų teroro aukų atminimo knyga, V. 2011) skelbiami sąrašai. Tai irgi mūsų tragedija ir skausmas, mūsų istorija. Pavartykime  šią knygą, kurioje kiekviena eilutė pulsuoja krauju ir skaudžiomis artimiesiems akimirkomis.

Nuotraukoje – Zelenkų šeimos kapavietė Gražiškių kapinėse.

PARTIZANŲ TERORO AUKŲ ATMINIMO KNYGA ,V.2011

VILKAVIŠKIO RAJONAS

Eil.

Nr.

Asmens duomenys Šaltinis Pastabos
1. Adamavičiūtė Veronika (1920- 1945-10-30), Keturvalakių vlsč., valstietė. LYA, f. 3377,  ap.55, b.82, l. 45
2. Ališauskas Gediminas, Juozo (1927- 1946), Gražiškiai. LYA, f. 3377, ap.66, b.2
3. Andrijanovas Vladimiras (?- 1946-08-29), Pilviškiai, ryšių darbuotojas, išvestas į kiemą ir sušaudytas. VSKA, f. 3, ap.2719, t.2, l. 61
4. Andriušenka Vladimiras Iljičius (?- 1946-08-08), Pilveliškių k. LYA, f. 4421, ap.1, b.39, l. 54, b.62, l. 100
5. Ankudavičius Bronius, Kazio (1923- 1948-12-06), Keturvalakių vlsč., Beržinių k., valstietis, naujakurys. VSKA, f. 3, ap.41/42, t.3, l. 108
6. Aranauskas Jonas, Juozo (? – 1946-10-22), Pilviškių vlsč., Švarpliškių k., valstietis. Sušaudytas namuose su žmona Marcele ir Vitu. VSKA, f. 3, ap.36/31, t.2, l. 91; ap.27/31, l. 402; ap.22/2, l. 187
7. Aranauskas Vitas (1936- 1946-10-22), Pilviškių vlsč., Švarpliškių k. Nužudytas kartu su tėvais. VSKA, f. 3, ap.36/31, t.2, l. 91; ap.27/31, l. 402; ap.22/2, l. 187
8. Aranauskienė Anelė, Prano (?– 1946-10-22),  Pilviškių vlsč., Švarpliškių k. nužudyta su šeima. VSKA, f. 3, ap.36/31, t.2, l. 91; ap.27/31, l. 402; ap.22/2, l. 187
9. Arbutavičius Vitas Martyno (1910– 1946-06-29), Gižų vlsč., Bardauskų k. VKSA, f. 3, ap.33/11, l. 243; ap. 36/31, t. 1, l. 143; ap.27/33, l. 235
10. Arinauskas Jonas (?– 1946-10-23), Šiaudiniškių k., valstietis. LYA, f. 3377, ap.55, b. 82, l. 51
11. Ašakūnaitė Anelė, Jono (1921- 1946-07-30), Kregždžių k., LLKJS narė. Nušauta kartu su motina Kastute, tėvu Jonu. LYA, f. 3377, ap.55, b. 82, l. 49;

VSKA, f. 3, ap.36/31, t.2, l. 4

12. Ašakūnas Jonas, Juozo (1878- 1946-07-30), Kregždžių k. LYA, f. 3377, ap. 55, b. 82, l. 49;

VSKA, f. 3, ap. 36/31, t.2, l. 4

13. Ašakūnienė Kastutė, Lauryno (1880- 1946-07-30), Kregždžių k. 4 m. sūnus sužeistas trimis kulkomis. LYA, f. 3377, ap. 55, b. 82, l. 49;

VSKA, f. 3, ap. 36/31, t.2, l. 4

14. Ašmanas Vitas (1930- 1945-06-07), Pilviškių vlsč., Bagotosios k. Išvestas į mišką su motina Marija ir negrįžo. VSKA, f. 3, ap.4/14, l. 96; f. 15, ap.1855/41, l. 4; ap.1855/40, l. 4
15. Ašmanienė Marija ???
16. Ašmenskaitė Ona, Prano (1932- 1947-11-01), Pilviškių vlsč., Bagotosios k. Nužudyta Kartu su motina Ona ir tėvu Pranu. VSKA, f. 3, ap.36/32, t.2, l. 206; f. 15, ap.1855/40, l. 39
17. Ašmenskas Pranas, Juozo (1901- 1947-11-01), Bagotosios k. Nužudytas kartu su žmona Ona, dukra Ona. VSKA, f. 3, ap.36/32, t.2, l. 206; f. 15, ap.1855/40, l. 39
18. Ašmenskienė Ona, Juozo (1898- 1947-07-01), Bagotosios k. VSKA, f. 3, ap.36/32, t.2, l. 206; f. 15, ap.1855/40, l. 39
19. Astrauskai, Alksnėnų k. gyventojai. Išžudyta šešių žmonių šeima (vienas sūnų buvo liaudies gynėjų būrio vadas. LYA, f. 3377, ap.55, b.82, l. 55
20. Astrauskaitė Birutė, Vinco (1934- 1945-04-03), Alksnėnų (Stirnėnų k.). nužudyta kartu su tėvu Vincu, motina Adele, broliu Justinu ir jo žmona Kastyte, seserimi Ona. VSKA, f. 3,ap.36/32, l. 1, l. 131;f. 15, ap.1855/40, l. 34
21. Astrauskaitė Ona, Vinco (1923- 1947-04-03), Alksnėnų k. VSKA, f. 3,ap.36/32, l. 1, l. 131;f. 15, ap.1855/40, l. 34
22. Astrauskas Anzelmas (1928- 1947-09-20), naujakurys. Sušaudytas su broliu Vincu. VSKA, f. 3, ap36/32, t.2, l. 63; ap.41/41, t.3, l. 111-112
23. Astrauskas Endrius, Pijaus (1928- 1947), VLKJS narys, Vilkaviškio r. gyventojas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
24. Astrauskas Justinas, Vinco (1928- 1947-04-03), Alksnėnų k.
25. Astrauskas Pijus, Juozo (1892- 1946-01-08), Augalų k., valstietis. VSKA, f. 3, ap.36/31, l. 4,17; ap.22/3, l. 35; ap.27/34, t.1, l. 50,56; f. 15, ap.1855/40, l. 12
26. Astrauskas V. (?- 1947), Stirnėnų k. Nužudytas kartu su šeima. MLTE , t.3,  p. 306
27. Astrauskas Vincas (1898- 1947-04-03), Alksnėnų k.
28. Astrauskas Vincas (1922-1947-09-20), Andriškių k. LYA, f.3377, ap.55, l. 57; VSKA , f.3, ap.36/32, t.2, l. 63
29. Astrauskienė Adelė, P. (1898-1947-04-03), Alksnėnų k.
30. Astrauskienė Kastulė (1929- 1947-04-03), Alksnėnų k.
31. Augustas Juozas (?- 1946-09-20), Gižų MTS org. Agronomas. VSKA, f.3, ap.27/33, d.2, l. 80; ap.22/21, l. 128 Gižai
32. Babravičienė Marija, Mato (1899- 1945-10-31), Žiūrių k., valstietė. Nužudyta namuose šaunant į galvą. VSKA, f.3, ap.4/14, l. 398, ap. 7/14, l. 108
33. Bakūnas Andrius, Andriaus (1894- 1946), Bebrininkų k., Pilviškių žemės dalijimo komisijos pirmininkas. Buvęs ,,Jūros“ partizanų būrio partizanas. LYA, f.3377, ap.55, l. 82, l. 49; f.56, ap.1, b.7, l. 56; ap.2, b.5
34. Bakūnas Andrius, Andriaus (?), Strieliškių k. VSKA, f.3, ap.36/31, t.1, l. 156; f.15, ap.1855/40, l. 19 ???
35. Balčiūnaitienė Ona, Jurgio (1902- 1946-08-30), Didlapių k., valstietė. Vyras Antanas anksčiau dirbo apylinkės pirmininku. Sušaudyta kartu su trimis vaikais (duktė Teresė, sūnūs Bronius ir Juozas). Vyrui pavyko pabėgti. VSKA, f.3, ap.22/2, l. 87; ap.36/31, t.3, l. 18
36. Balčiūnaitis Bronius, Antano (?- 1946-08-30), Didlapių k. Sudegintas namuose
37. Balčiūnaitis Juozas, Antano (1931- 1946-08-30), Didlapių k.
38. Balčiūnaitytė Teresė, Antano (1932-1946-08-30), Didlapių k.
39. Balčiūnas Bronius, Juozo, Žaliosios vlsč. Nužudytas kartu su šeima Žr. ,,Pergalė“, 1960-07-06
40. Balčiūnas Gediminas, Jono (1928-1947), Vilkaviškio r. gyventojas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
41. Bandazaitis Jonas, Vinco (1883- 1946-11-19), Geistereškių k. VSKA, f.3, ap.36/31, t.2, l. 155
42. Banys Petras, Juozo (1900- 1945-06-29), Alksnėnų k., kalvis. Prievarta vedamas į mišką bėgo, sunkiai sužeistas, mirė ligoninėje. VSKA, f.3, ap.7/14, l. 74,125
43. Barauskas Andrius, Stasio (1922- 1947-10-17), Bartninkų vlsč., Kirkantų k., valstietis. Nužudytas namuose kartu su tėvu Stasiu, motina Magde ir broliu Vitalijumi. VSKA, f.3, ap.31/15, l. 358
44. Barauskas Stasys (1900- 1947-10-17), Rasių (Kirkantų) kaimas. Nužudytas  su žmona Magde ir dviem vaikais- Andriumi ir Vitalijumi. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 57; VSKA, f.3, ap.31/15, l. 358
45. Barauskas Vitalius, Stasio (1928- 1947-10-17), Kirkantų k.
46. Barauskienė Magdė (1899- 1947-10-17).
47. Barkauskas Stasys Juozo (1927—1947), Pajevonio milicininkas. LYA, , f.3377, ap.66, b.2
48. Bartuška Jonas, Pijaus (1922- 1947-03-31), VLKJS narys, Geisteriškių k. LYA, ap.55, b.82, l. 55
49. Bebravičienė Marija, Mato (1899- 1945-10-30), Žiūrių k., mokyklos sargė. VSKA, f.15, ap.1855/40, l. 9
50. Bendaravičius Gediminas (?- 1948-12 mėn.), Keturvalakių vlsč., Valavičių k. VSKA, f.3, ap.41/60, t.2, l. 16
51. Bendokas Kazys, Jono (?- 1946-09-14), Keturvalakių vlsč. VSKA, f.3, ap.36/31, t.2, l. 70; f.15, ap.1855/40, l. 22
52. Benekeraitis Stasys (1923- 1946), Būdežeriai, paruošų agentas. MLTE, t.1, p. 273
53. Benskeraitis Stasys (1923- 1947-05-26), D. Būdežerių k., paruošų agentas. Vokiečių okupacijos metais tarnavo vokiečių armijoje. VSKA, f.3, ap,31/14, l. 451-452
54. Berteška Jonas, Pijaus (1922- 1947-03-30), Geisteriškių k. 1941 m. buvo Bartninkų vlsč. Komjaunimo sekretorius. VSKA, f. 3, ap.36/32, t.1, l. 144
55. Bieliauskas Sigitas, Vinco (1929- 1947-03-06), Ragaišių k. Žuvo kartu su Jonu Bružinsku. VSKA, f.15, ap.1855/40, l. 46
56. Blaudžiūnas Kazys, Tomo (1900-1947-06-10), Pajevonio vlsč., Ančlaukio k. Išvedė iš namų ir nužudė su kitu vyriškiu. VSKA, F.3, ap.31/14, l.494; ap.36/32, t.1, l. 207,268; ap.41/41, t.3,l. 58; f.15, ap.1855/40, l. 36
57. Blaudžiūnas Kazys (?- 1947-06-10), Dobilynių k., LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 56
58. Brazaitienė (1905- 1945-04-14), Pilviškių vlsč., Paprūdžio k. Nužudyta namuose su vyru ir dukra. VSKA, f.3, ap.7/4, l. 48
59. Brazaitis Jonas (1900- 1945-04-14), Pilviškių vlsč., Paprūdžio k. Nužudytas namuose kartu su žmona ir dukra. VSKA, f.3, ap.7/4, l. 48
60. Brazaitytė Aldona, Jono (1927- 1945-04-14), Pilviškių vlsč., Paprūdžio k. Nužudyta namuose kartu su tėvais. VSKA, f.3, ap.7/4, l. 48
61. Brokaitis Stasys, Petro (?- 1946-09-15), Keturvalakių vlsč., Vilkiškių k. VSKA, f.3, ap.36/31, t.2, l. 70
62. Bružinskas Jonas, Juozo (1928- 1947-03-06), Ragaišių k. Gražiškių vlsč. Komjaunimo organizacijos sekretorius. Dingobe žinios iš Toriekiškių kaimo. VSKA, f.15, ap.1855/40, l. 46; ,,Pergalė“, 1960-09-21
63. Burokaitis Stasys, Petro (1916- 1946-09-14), Keturvalakių vlsč. Tarybos pirmininkas. VSKA,, f.3, ap.23/33, l. 365;ap.36/33, t.1, l. 312
64. Cariova Jelizavieta Timofejevna (1933- 1947-11-16), Obšrūtų kaimas. Iš Suvalkų vaivadijos į Obšrūtų k. buvo perkelta50 rusų šeimų. 1947 m. lapkričio 16 d. buvo užpultos septynios sodybos, kuriose gyveno devynios šeimos. Užpuolimo metu nušautas 31 žmogus: 8 vyrai, 9 moterys, 14 vaikų. VSKA, f.3, ap.36/40, t.2, l. 110- 112
65. Cietunovas Aleksandras Vasiljevičius (1930- 1947-11-16), Alksnėnų apyl., Obšrūtų k. VSKA, f.3, ap.36/40, t.2, l. 110-112
66. Čečenikova Marija Filatova (1911- 1947-11-20), Obšrūtų k. VSKA, f.3, ap.36/40, t.2, l. 110; CVCMA, b.2258, l. 155
67. Černiauskas Pranas, Andriaus (1929- 1946-06-30), Pilviškių vlsč., Antanavos gyvenvietė. VLKJS narys, Parausių apylinkės Tarybos sekretorius.
68. Čivinskas Jonas, Andriaus (1910-1946), LKP narys, Pilviškių vlsč. komiteto sekretoriaus pavaduotojas. VSKA, f.3, ap.7/103, t.1, l. 402-415
69. Čivinskas Juozas, Andriaus (1905- 1946-11- 19-20 d.), Gaisrių k. Nužudytas namuose kartu su tėvais. VSKA, f.3, ap.36/31, t.2, l. 153; ap.22/2, L. 223; f.15, ap.1855/40, l. 25; CVCMA, f.1, b.2287, l. 158
70. Čivinskas Kazys (?- 1946-11- 19-20 d.), Gaisrių k., valstietis. Nužudytas namuose su žmona ir sūnumi.
71. Čivinskienė Marcelė, Juozo (1871- 1946-11- 19-20 d.), Gaisrių k., valstietė. Nužudyta namuose su vyru ir sūnumi. VSKA, f.3, ap.36/31, t.2, l. 153; ap.1855/40, l. 25
72. Čižauskas Petras, Jono (1896- 1947-06-10), Vištyčio vlsč. Totorkiemio apylinkės Tarybos pirmininkas. Nužudytas namuose. VSKA, f.3,ap.36/32, t.1, l. 207; ap.41/41, t.3, l. 58; ap.95, t.1. 263- 273
73. Dailidienė Ona, Vinco (1901- 1947-03-03) , Stirniškių k. Nušauta namuose. VSKA, f.15, ap.1855/40, l. 32; f.3, ap.36/31, t.5, l. 49-50; ap.36/32, t.1, l. 125
74. Daubaras Motiejus, Kazio (1900- 1945-09-01), Žvirgždaičių k. seniūnas. Nužudytas namuose. VSKA, f.3, ap.7/14, l. 94; f.15, ap.1855/40, l. 8
75. Dembinskas J. (?- 1946 ar 1947), Būdežeriai, tarybinis darbuotojas MLTE,  t.1, p. 273
76. Dembinskas Juozas (1904- 1946-12-03), Pūstapedžių k. dešimtininkas. Nužudytas namuose. MLTE,  t.1, p. 273; VSKA, f.3, ap.36/33, t.1, l. 242
77.  Dominaitis Vytautas, Jurgio (1923- 1945-08-03), Keturvalakiai. Žuvo užpuolus Keturvalakių vlsč. centrą. VSKA, f.3, ap.36/31, t.2,  l. 166; ap.16/18, l. 39; ap.7/14, l. 88
78. Dragūnaitis Bronius, Broniaus (1921- 1945-02-19 ar 23 d.), Būdos k., valstietis. Išvestas iš namų ir sušaudytas miške kartu su seserimi. VSKA,  f. 3, ap.7/14, l.13; CVCMA, f.1, b.618, l. 19
79. Dragūnaitytė Viktorija, Broniaus (1923- 1945-02-19), Būdos k., ,,Kauno audinių“ darbininkė. Išvesta iš namų ir sušaudyta miške kartu su broliu. VSKA, f.3, ap.7/14, l. 13
80. Dubas Jonas (1929- 1947-03-13), Bartninkų vlsč. komjaunimo organizatorius. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 54
81. Dubinskas Vytautas, Jono (1923- 1947-10-27), Staniškės k., valstietis. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 58
82. Dulskis Bronius, Jono (1916- 1946-07-13), Pilviškiai, milicijos įgaliotinis. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 49
83. Dumčius Jonas Juozas, Jono (1929- 1947-03-13), Bartninkų k., VLKJS organizatorius. Nužudytas užpuolimo metu. LYA, f.3377, ap.66, b.2
84. Garbaris Stepas (?- 1946-05-20), Naujienėlės k. LYA, f. 3377, ap.55, b.82, l. 48
85. Gecevičius Pranas (1929- 1946), Keturvalakių k. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 47
86. Gecevičius Bronius (1928- 1948), Vilkaviškio r. LYA, f.3377, ap.66, b.2
87. Gilius Pijus (?- 1946- 08-23), Gražiškiai. Nužudytas kartu su šeima (5 asmenys). LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 57; ,,Naujasis kelias“,  1960-06-26
88. Gilius Pijus (1892- 1947), LKP narys, Gražiškių vlsč. profsąjungos darbuotojas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
89. Glenickas Vladas, Petro (1902- 1947-01-30), Rasių k. apylinkės pirmininkas.
90. Gražulis Stasys, Pijaus (1929- 1946-12-29), Sodėnų k., LLKJS narys. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 52
91. Jakštaitė Danutė (?- 1947), Vilkaviškio r. gyventoja, LLKJS narė. ,,Pergalė“, 1957-11-07
92. Janiauskas Vaclovas (1917- 1947), Rimavičių k. naujakurys. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 53
93. Janulevičius Vincas, Tomo (1898- 1947), LKP narys, Gražiškių vlsč. partorgas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 49
94. Janušaitis Albinas (?- 1946-07-18), Bagotosios k., valstietis. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 49
95. Janušaitienė Izabelė (1902- 1947-02-20), Kupreliškių k., Pilviškių valsčiaus rinkiminės apylinkės komisijos narė. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l, 53
96. Jokšaitė Danutė, Juozo (1927- 1947), VLKJS narė, Vilkaviškio apskrities komjaunimo komiteto instruktorė. Nukankinta ie pamaugta telefono kabeliu. LYA, F.3377, ap.66, B.2, ,,Dievai jų nepasigailėjo“, V- 2008, p.174
97. Juozūnas Pranas , Juozo (1909- 1945), VLKJS narys, tarnavo kariuomenėje, dirbo milicininku. LYA, f.3377, ap.66, b.2
98. Jurevičius Vytautas (?- 1946-06-04), LLKJS narys, Vilkaviškio vlsč. komiteto instruktorius. LYA, f.1771, ap.35, b.15, l. 79; f.3377, ap.55, b.82, l. 48; ,,Pergalė“, 1957-09-28, ,,Sportas“, 1957-10-29
99. Jurevičius Vytautas, Vinco (1927- 1946), VLKJS narys, , Vilkaviškio apskrities liaudies švietimo skyriaus inspektorius.  LYA, f.3377, ap.66,b.2
100. Jurkšaitis Antanas, Antano (1900- 1946-08-31), Didlapių k., Bobių apyl., VK pirmininkas.
101. Juškevičius Jonas, Jono (?- 1946-12-30), Pajevonio vlsč. LLKJS narys. MLTE, t.1, p. 275, ,,Leninietis“ (Kybartai), 1958-10-26
102. Juškevičius Petras, Mato (1904- 1946-10-16), Vilkaviškio r. gyventojas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
103. Juzėnas Kazys, Stasio (1900- 1946-10-16), Piliakalnių tarybinio ūkio agronomas. LYA, f.33/77, ap.53, b.406, l. 157; ap.55, b.82, l. 51
104. Karpavičius (?-1946-12-30), Būdviečių k. Demobilizuotas iš TA LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 52
105. Kartavičius Albinas, Jurgio (1899- 1946), Pajevonio vlsč. VK pirmininkas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
106. Kikas kazys, Andriaus (?- 1946-01- ?), Ragotorios k., Pilviškių valsč.VK pirmininkas.  LYA, f.1771, ap.55, b. 15, l. 69
107. Kilikevičius B., Bobių k. valstietis. MLTE, , t.1, p. 230
108. Kiškelis Antanas (?- 1946-02-02), Rimavičių k. dešimtininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 47
109. Kiškelis Jonas (?- 1946-02-02), Gižų vlsč. apyl. pirmininkas. LYA, f.3377, ap.35, b.15, l. 69 Gižai
110. Kmieliauskas (?- 1946-02-30), Penkinių k. apyl. pirmininkas. Nužudytas kartu su žmona. LYA, f.3377. ap.55, b.82, l. 47
111. Kubiliūtė Genė, Vico (1930-1946), Pajevonio apyl. gyventoja, LLKJS narė, valsčiaus instruktorė. ,,Leninietis“ (Kybartai“), 1958-09-04
112. Kučinskas Albinas, Jono, Stolaukėlio k. milicijos darbuotojas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 55, b.82, l. 45
113. Lankauskas, Strielčiškės k. milicininko tėvas. LYA, f.3377, ap55, b.80, l. 45
114. Laukaitytė Elžbieta, Antano (1902- 1946-06-04), buvusi Vilkaviškio apskrityje veikusio partizanų būrio (1943- 1944) ryšininkė. MLTE, t.2, p. 300; t.1, p. 597; LYA, f. 7, ap.2, B.13
115. Laupikonis  Antanas, (?- 1946-08-16), Naudžių k. valstietis. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 50
116. Lazauskaitė Domicelė (1927- 1946-08-09), Stainiškių k. gyventoja. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 49
117. Legendavičius Antanas (?- 1946-11-19), Griebčių k. valstietis. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 51
118. Legendavičius Juozas, Griebčių k. gyventojas.
119. Legota Juozas, Juozo (1921- 1946-01-08), Sūdavos k. gyventojas, siuvėjas, LLKJS narys. LYA, f.4421, ap.1, b.39, l. 48
120. Legota Juozas, Juozo (1930- 1947), VLKJS narys, Vilkaviškio r. gyventojas. LYA, f.3377, ap. 66, b.2,
121. Leonas Kazys (?- 1947-05-27), Vidgirių k. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 56
122. Lopuchovas (?- 1946-12-16), Gižų MTS direktoriaus pavaduotojas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 52
123. Luišis Vincas, Jono (1896 1947), Stirniškių k. gyventojas. LYA, f.3377, ap. 66, b.2
124. Mačiulaitis Stasys, Vinco (1897-1946-12-30), Būdviečių k. MLTE, t.1,  p. 275
125. Mačys Justinas, Jono (1919- 1948), VLKJS narys, Pilviškių vlsč. komjaunimo organizacijos sekretorius. LYA, f.3377, ap.66, b.2
126. Mačys Vincas, Jono (1911- 1947), LKP narys, Keturvalakių vlsč. paruošų įgaliotinis.
127. Malbovas Michailas (?- 1946-01-13), Vilkaviškio apsk. Kandidatas į VKP (b) narius. LYA, f.1771, ap.5, b.113, l. 103
128. Matusevičius Albinas, Juozo (g. apie 1918- 1948-01-07), Užbalių k., VLKJS narys, kandidatas į Pilviškių vlsč. DŽDP deputatus. LYA, f.3377, ap.55, B.82, l. 59
129. Medelis Izidorius, Jokūbo (1909-1946-03-06), Širvydų k.. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 47
130. Medelis Vincas, Jokūbo (?- 1946-03-06), Juodupių k., LLKJS narys. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 47
131. Medelytė Judita, Jokūbo (1922- 1946-03-06), Juodupių k., komjaunimo organizacijos sekretorė. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 47
132. Mešalkinas Piotras Jefimovičius (?- 1946-01-13), Vilkaviškio apsk. VKP (b) narys. LYA, f.1771, ap.5, b.113, l. 80, 103
133. Mikalauskas Zenonas, Jono (1917- 1955-04-14), administracinis darbuotojas Vilkaviškyje. MLTE, t.2, p. 284
134. Mykolaitytė Marija (1916- 1948-08-09), Šukių k. valstietė. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 80
135. Naidienė (?- 1946-09-20), Gižų vlsč. VK mašininkė. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 50
136. Naruševičienė, Dailučių k. LYA, f.3377, ap.55, b.79, l. 26
137. Naruševičius Albinas, Dailučių apylinkės VK pirmininkas. Nužudytas su žmona. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 50
138. Oleka Vytautas (?- 1945), Pilviškių laiškininkas. ,,Pergalė“, 1957-10-26
139. Padribonis Povilas, Mykolo (1901- 1946), paruošų įgaliotinis Vilkaviškio r. LYA, f.3377, ap.66, b.2
140. Parulienė Eugenija (?- 1946-07-17), Šeštinių k. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 49
141. Parulis Kazys (?- 1946-07-17), Šeštinių k. Nužudytas kartu su žmona Eugenija. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 49
142. Patapas Bronius, Stasio (1925- 1945-08-09), Būdos k., Gižų vlsč. VK sekretorius. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 45
143. Pentaravičius Juozas(1917- 1946-09-14), Širvydų k. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 45
144. Petrošius Stanislovas, Prano (1902- 1949), Pilviškių kooperatyvo vedėjas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
145. Petrušis Stasys (1902- 1949-07-19), Žemės ūkio kooperacijos pirmininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 61
146. Podolskis Vladas, Vinco (1907-1946), Žemės komisijos pirmininkas. LYA, f.3377, ap.66, b.2 Gižai
147. Politajevas Aleksandras Pavlovičius (?- 1948), Vilkaviškio partinės organizacijos narys.
148. Potapas B., Gižų k. gyventojas, MLTE, t.1, p.578 Gižai
149. Pranaitis Stasys, Keturvalakių vlsč. VK pirmininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 50
150. Pranskevičius Juozas, Motiejaus, Keturvalakių vlsč. VK pirmininkas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
151. Rakevičius Julius, Antano (1917- 1947-05-28), Pajevonio vlsč. VK sekretorius. LYA, f. 3377, ap.53, b.332, l. 268; ap.55, b.82, l. 56
152. Rauleckas Jonas (1920- 1948-07-10), Degučių k. DŽDT VK pirmininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 60
153. Romavičius (?- 1946-09-20), Gižų MTS direktorius. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 50 Gižai
154. Sakalas Antanas (?- 1946-11-19), Griebčių k. paruošų agentas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 51
155. Savulytė Anelė, Jono (1928- 1946-02-13), Gražiškių vlsč. Skardupių k. kultūros klubo vedėja, LLKJS narė. Nužudyta kartu su tėvu. LYA, f. 4421, ap.1, b.39, l. 50-51
156. Senkuvienė Teresė, Jono (1923- 1948-06-01), Alvito vlsč. VK pirminink pavaduotoja, VKP (b) narė. LYA, f.1771, ap.72. b.41, l. 300; f.3377, ap.55, b.82, l. 59
157. Senkuvienė- Radvinauskaitė Teresė, Jono (1920- 1947) LYA, f.3377, ap.66, b.
158. Siaukaitis Antanas (?- 1947-11 mėn.), Obšrūtų k. ,,Pergalė“, 1958-11-07
159. Siaukaitis Antanas, Juozo (1988- 1947), Vilkaviškio r. gyventojas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
160. Simonaitis Jonas (1901- 1947-06-16), Jurkšų k. VK pirmininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 56
161. Stalgaitis (?- 1945-08-09), Būdos k., Gižų vlsč. gaisrininkų komandos viršininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 45 Gižai
162. Hengys (Hungys) Antanas (1907- 1947-11-19), Griebčių apyl. pirmininkas. Nužudytas kartu su sūnumi. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 51
163. Stepanavičius, Dumčių k. naujakurys. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 45
164. Svobūnaitis Jonas, Paežerių vlsč. LYA, f.3377, ap.55, b.79, l. 5
165. Šačkus Vincas, Petro (1910- 1946), Vilkaviškio apyl. VK pirmininkas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
166. Šačkus Juozas (1907- 1945), LKP narys, Vilkaviškio vlsč. VK pirmininkas. LYA, f.3377, ap.66, b.2
167. Šalčiūnas Juozas, Pijaus (1916- 1947-05-28), Naujininkų k., Pajevonio vlsč. dešimtkiemio įgaliotinis. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 56
168. Šeškus Vincas (1907- 1946-09-14), Širvydų k. Valavičių apyl. pirmininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 50
169. Šemetas Jonas, Viktoro (?- 1946-03-21), Kybartų valstietis. Nužudytas su žmona ir dukra. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 48
170. Šneideris Stasys, Juozo (1914- 1945-05-08), Vilkaviškio apsk. VK instruktorius. MLTE, t.3, p. 423; LYA, f.7, ap.2, b.29
171. Šnekutis Vaclovas, Juozo, mokesčių inspektorius. LYA, f.3377, ap.66, b.2
172. Šteinys Kazys, Kazio (1901- 1945-05-08), Juodupių VK pirmininko pavaduotojas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 47
173. Tamašauskas Juozas (?- 1947-10-19), Žaliosio vlsč. Žemės ūkio kooperatyvo pirmininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 57
174. Ulevičius K., Gižų k. gyventojas MLTE, t.1, p. 578
175. Ulevičius K., Adamarinos k. milicijos įgaliotinis. MLTE, t.1, p. 12
176. Ulevičius K., Gižų k. gyventojas, LLKJS narys. ,,Pergalė“, 1958-02-13
177. Urbanavičius Vytautas (?- 1946-06-29), Bardauskų k. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 48
178. Vaičiūnas Jonas (1919- 1947-06-23), Keturvalakių k. mokytojas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 56
179. Valinskas Vincas, Jurgio (1913- 1946-12-02), Matlaukio k. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 52
180. Vencelis Kazys (?- 1946-06-04), Vižaidų k., Vilkaviškio vlsč. komjaunimo organizatorius. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 48
181. Vilbys Leonas (1926- 1947-01-13), Vilkiškių k. LLKJS narys. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 52
182. Viltrakis Vincas (?- 1947-09 mėn.), Skliausčių k. dešimtkiemio įgaliotinis. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 57
183. Vingilis Kazys, Gižų vlsč., Vižaičių k., Vilkaviškio vlsč. komjaunimo  komiteto sekretorius. LYA, f.1771, ap.35, b.15, l. 79
184. Zamedys Jonas (?- 1947-10-17), Rasių k. VK pirmininkas. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 57
185. Žalvieraitis Vincas (?- 1947-06-12), Gurbšilio k. valstietis. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 56 Gurbšilis
186. Žarckus Jonas (?- 1946), Bartininkų vlsč. VK pirmininkas. ,,Pergalė“, 1960-07-27
187. Žebrauskas Jonas (1922- 1946-08-14), Dumčių k. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 50
188. Židonis Antanas (1916- 1948-04-30), Stanaičių k. LYA, f.3377, ap.55, b.82, l. 59

Pastaba:

LYA- Lietuvos ypatingasis archyvas

VSKA- Valstybės saugumo komiteto archyvas

MLTE- Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija

LLKJS- Lietuvos Lenino komunistinė jaunimo sąjunga

CVCMA-

VK- Vykdomasis komitetas

TA- Tarybinė armija

LKP- Lietuvos komunistų partija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE