Pagrindinis > Dėmesio! > Galutinis sprendimas priimtas: kaip nuo liepos bus išmokama antroje pakopoje sukaupta pensija?

Galutinis sprendimas priimtas: kaip nuo liepos bus išmokama antroje pakopoje sukaupta pensija?

Seimas antradienį priėmė Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus, kurie reglamentuoja „Sodros“ funkcijas ir atsakomybę, pensijų anuitetų fondo priežiūros funkcijas vykdysiančios Pensijų anuitetų tarybos formavimą, anuitetų gavėjų turto valdyseną, privačiai sukauptos pensijos išmokėjimą.

Tokių pakeitimų prireikė, nes nuo liepos antroje pakopoje sukauptų pensijų mokėjimas perduodamas „Sodrai“. Anuitetų sutartis pasirašiusiems iki liepos niekas nesikeis – išmokas jie ir toliau gaus iš privačių gyvybės draudimo bendrovių.

Priimtose įstatymo pataisose atsirado naujovių, kurios aktualios antroje pakopoje kaupiantiems gyventojams – greta standartinio ir atidėtojo pensijų anuiteto, kaip pasirinkimo galimybė atsirado standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu.

Taip pat įtvirtinta, kad vienkartine išmoka sukauptą turtą bus galima išmokėti, jei asmuo antroje pakopoje bus sukaupęs ne daugiau nei 5 tūkst. eurų, kai anksčiau ši riba buvo mažesnė ir siekė 3 tūkst. eurų.

Pensijos išmokėjimas

Įgyvendinant pensijų kaupimo reformą buvo nustatyta, kad antroje pakopoje sukaupti pinigai gali būti išmokami keliais būdais, priklausomai nuo sukauptos sumos – vienkartine išmoka, periodinėmis išmokomis arba įsigijus pensijų anuitetą.

Vienkartine išmoka lėšos išmokamos, kai sukaupiama lygiai 5 tūkst. eurų ar mažesnė suma. Anksčiau ši riba siekė 3 tūkst. eurų. Vienkartines išmokas išmoka pensijų kaupimo bendrovės, šie pinigai yra paveldimi.

Periodinėmis išmokomis sukaupti pinigai gyventojui sugrįžta, jei sukaupta suma yra didesnė nei 5 tūkst. eurų ir mažesnė nei 10 tūkst. eurų. Periodines išmokas iki pasibaigs sukaupti pinigai moka pensijų kaupimo bendrovės, šios lėšos yra paveldimos.

Pensijų anuitetas įsigyjamas, jeigu asmuo antroje pensijų pakopoje sukaupė 10 tūkst. eurų ar daugiau. Ši paslauga garantuoja nuolatines periodines pajamas kaupusiam žmogui. Išmokų mokėjimas nenutrūksta iki pat mirties, o lėšų paveldimumas priklauso nuo pasirinktos anuiteto rūšies. Pensijų anuiteto išmokas nuo 2020 m. liepos mėnesio mokės „Sodra“.

Sukaupus daugiau nei 60 tūkst. eurų, turto dalis, viršijanti šią ribą gali būti išmokama asmeniui vienkartine išmoka.

Šios lėšų ribos kas penkerius metus bus indeksuojamos atsižvelgus į vidutinės metinės infliacijos suminį 5 paskutinių metų rodiklį.

Pensijų anuitetų rūšys

Pensijų anuitetas gali būti kelių rūšių – atidėtasis ir standartinis, o pastarasis dar gali būti standartinis su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu.

ATIDĖTASIS PENSIJŲ ANUITETAS reiškia, kad sulaukęs pensijos amžiaus kaupęs asmuo su anuiteto mokėtoju sudaro sutartį, pagal kurią 10–15 proc. sukauptų lėšų atidedama anuiteto išmokų mokėjimui nuo 85 metų iki pat pabaigos, o didžioji sumos dalis lieka pensijų kaupimo bendrovėje ir iki asmuo sulauks 85-ojo gimtadienio, jam mokamos periodinės išmokos.

Atidėtasis pensijų anuitetas gali būti aktualus gyventojams, kuriems svarbus paveldėjimo klausimas, nes didžioji sumos dalis, kuri lieka pensijų kaupimo bendrovėje, mirus kaupėjui būtų paveldima.

Renkantis šį variantą svarbu žinoti, kad iki 85 metų mokama suma nebus stabili – periodinės išmokos dydis nustatomas ne absoliučia suma eurais, o tam tikru pensijų fondo vienetų skaičiumi, mokėtinu žmogui kas mėnesį. Tai reiškia, kad vieną mėnesį, pensijų fondo vieneto vertei kylant, žmogus gaus didesnę išmoką, o jai krentant – mažesnę.

STANDARTINIS PENSIJŲ ANUITETAS reiškia, kad sulaukęs pensijos amžiaus kaupęs žmogus su anuiteto mokėtoju sudaro sutartį, pagal kurią mainais į pensijų fonde sukauptą sumą įgyja teisę visą likusį gyvenimą periodiškai gauti išmokas, bet mirus lėšas sukaupusiam asmeniui lėšos nėra paveldimos.

STANDARTINIS ANUITETAS SU GARANTUOJAMU LAIKOTARPIU sudaro sąlygas kaupusiam asmeniui ne tik gauti išmokas iki pat mirties, bet kartu pasirinkti garantuojamą mokėjimo laikotarpį. Jeigu žmogus mirė jam dar nesibaigus, likusi suma paveldima. Pavyzdžiui, jei asmuo pasirenka 15 metų garantuotą laikotarpį, bet miršta po 5 metų, paveldėtojai gaus sumą, kuri mirusiajam būtų išmokėta per likusius 10 metų.

Ši anuitetų rūšis sujungia geriausia, ką turi standartinis ir atidėtasis anuitetas, tai yra išmokos dydis kas mėnesį nekinta, bet yra paveldėjimo galimybė.

Pensijų anuiteto apskaičiavimas

Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo tvarką nustatys „Sodros“ direktorius, remdamasis Pensijų anuitetų tarybos išvada, tačiau įstatyme nurodomi pagrindiniai principai, kuriais būtina vadovautis.

Pavyzdžiui, pensijų anuiteto dydis negali būti mažėjantis. Be to, priimant sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo draudžiama bet kokia forma reikalauti asmens sveikatos patikrinimo duomenų ir jais naudotis.

Lygiai taip pat apskaičiuodamas pensijų anuiteto dydį, mokėtojas negali atsižvelgti į lytį.

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI ĮSIGYJANT ANUITETĄ. Antroje pakopoje kaupęs gyventojas, sulaukęs pensijos amžiaus, įgis teisę atgauti savo kauptus pinigus. Pateikiame pagrindinius žingsnius, kuriuos turės atlikti toks asmuo.

1.Pensijos amžiaus sulaukęs žmogus, kaupęs antroje pakopoje, turės kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę.

2. Bendrovėje jis turės sudaryti pensijų išmokos sutartį. Sukaupus iki 10 tūkst. eurų, vienkartines ir periodines išmokas mokės pačios pensijų kaupimo bendrovės.

3. Jei asmuo yra sukaupęs 10 tūkst. eurų ir daugiau, tuomet greta pensijų išmokos sutarties reikės pateikti prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo ir pasirinkti pensijų anuiteto rūšį – atidėtąjį, standartinį ar standartinį su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu.  Prašymą dėl anuiteto pasirinkimo bus galima pateikti tiek pensijų kaupimo bendrovėje, tiek „Sodroje“.

4. Žmogus, kuris nusprendė įsigyti pensijų anuitetą, gali per 10 darbo dienų apsigalvoti ir atsisakyti pasiūlymo, skaičiuojant nuo pasiūlymo pateikimo jam dienos. Tokiu atveju neįsigaliotų ir su pensijų kaupimo bendrove sudaryta pensijų išmokos sutartis, tad žmogus liktų pensijų kaupimo dalyviu tol, kol vėl pateiktų prašymą mokėti anuitetą.

5. Jeigu asmuo pasiūlymo dėl pensijų anuiteto neatsisako, „Sodra“ jo prašymo pagrindu pradeda mokėti pensijų anuiteto išmokas.

6. Pasirinkęs pensijų anuiteto rūšį, asmuo galės pasirinkti privačią pensiją gauti tokiu pat būdu kaip ir valstybės mokamą socialinio draudimo pensiją: jei socialinio draudimo pensija gaunama į banko sąskaitą, tuomet ir privati pensija atkeliautų ten pat, jeigu socialinio draudimo pensija tokiam žmogui pristatoma į namus, tokį pat pristatymo būdą jis galės rinktis ir privačiai pensijai, tik turės padengti pristatymo išlaidas. Tai padės išvengti situacijų, kai, pavyzdžiui, „Sodros“ pensija garbaus amžiaus gavėjams būtų pristatoma į namus, o norėdami gauti privačią pensiją, turėtų vykti iki bankomato.

Turto valdymas

Pensijų anuitetų fondo turtas turės būti valdomas nepriklausomai nuo „Sodros“ biudžeto, o anuitetų fondo biudžetas bus tvirtinamas Seime atskiru įstatymu.

Kaip „Sodra“ valdo Pensijų anuitetų fondo turtą, nuolatos prižiūrės Pensijų anuitetų taryba. Ji bus sudaroma iš 5 nepriklausomų, nepriekaištingos reputacijos ir tinkamos kvalifikacijos narių.

Pensijų anuitetų tarybos nariai galės būti skiriami ne daugiau nei dviem penkerių metų trukmės kadencijoms iš eilės. Bent vieną narį bendru sutarimu į atranką deleguos Trišalė taryba.

Tarybos narių kvalifikacija, patirtis ir žinios turės apimti investicijų valdymo, rizikų valdymo, aktuarinę, finansų ir produktų valdymo sritis. Nariams už darbą bus atlyginama iš pensijų anuitetų mokėjimo veiklai skirtų lėšų pagal paslaugų sutartis.

Atlygis negalės viršyti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų atitinkamų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. Pavyzdžiui, 2020 m. maksimalus mėnesinis nepriklausomo tarybos nario atlygis būtų 1241,4 eurų iki mokesčių. Tai nebus nuolatinis darbas visą darbo dieną – kaip ir įmonių valdybų nariai, šie asmenys dirbs pagal poreikį tik tam tikrą valandų skaičių per mėnesį, kad atliktų jiems pavestas funkcijas.

„Sodros“ direktorius su Pensijų anuitetų taryba turės derinti visas tvarkas, metodikas ir kitus dokumentus, reikalingus sklandžiam pensijų anuitetų mokėjimo funkcijos vykdymui.

Anuitetų mokėtojas, tai yra „Sodra“, bus prižiūrimas Lietuvos banko, o veiklos ir finansinį auditą atliks Valstybės kontrolė.

KOL PENSIJŲ ANUITETŲ TARYBA NESUDARYTA. „Sodros“ direktorius sprendimus dėl pensijų anuitetų pradės vykdyti iš karto nuo liepos 1 dienos, o Pensijų anuitetų taryba bus sudaryta po įstatymo įsigaliojimo. Per 3 mėnesius nuo veiklos pradžios taryba turės apsvarstyti ir pateikti išvadas dėl sprendimų, priimtų tada, kai taryba dar nebuvo sudaryta.

Atsižvelgdamas į  tarybos išvadas, „Sodros“ direktorius gali pakeisti savo ankstesnius sprendimus:

1.Jeigu Pensijų anuitetų taryba pateikia išvadą, kad anuitetų dydžiai konkrečiu atveju turėtų būti palankesni antroje pakopoje kaupusiam pensininkui, jam pradedama mokėti daugiau bei padengiamas skirtumas už ankstesnius mokėjimus.

2. Jeigu Pensijų anuitetų taryba pateikia išvadą, kad mokėjimų dydžiai turėtų būti nepalankesni antroje pakopoje kaupusiam pensininkui, sprendimas nekeičiamas, tai yra jis ir toliau gauna tokio pat dydžio, sumą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE